POLITYKA PRYWATNOŚCI BIG-KAM.PL

 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez BIG-KAM Adrian Drążek, adres: Rogoźnica, ul. Świdnicka nr 7A, 58-150 Strzegom, NIP: 8842700475, Regon: 022432797.

 

BIG-KAM dokłada starań, by wszystkie działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz zasadami i wartościami, jakie przyświecają BIG-KAM, a także by były wykonywane w poszanowaniu prywatności osób, których dane przetwarzamy.

 

Dzięki niniejszej Polityce Prywatności zapoznasz się ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych, a w szczególności dowiesz się:

 

 1. Jak definiowane są poszczególne pojęcia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Kto jest Administratorem przetwarzanych danych osobowych.
 3. Jakie są podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych osobowych.
 4. Jakie Dane osobowe są przetwarzane przez BIG-KAM.
 5. Jak długo przetwarzane są Dane osobowe.
 6. Jakim podmiotom BIG-KAM może udostępniać przetwarzane Dane osobowe.
 7. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez BIG-KAM danych osobowych.
 8. Czym są pliki cookies i powiadomienia Web Push.
 9. Czy Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingowe.
 10. Jakie działania podejmuje BIG-KAM, aby przetwarzane Dane osobowe były bezpieczne.
 11. W jaki sposób skontaktować się z BIG-KAM oraz jak wykonywać uprawnienia związane z przetwarzanymi danymi osobowymi.

 

 1. Definicje

 

 • Administrator /BIG-KAM – Adrian Drążek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BIG-KAM Adrian Drążek, adres: Rogoźnica, ul. Świdnicka nr 7A, 58-150 Strzegom, NIP: 8842700475, Regon: 022432797.
 • Dane osobowe, Dane  – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie co najmniej jednego identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W szczególności danymi osobowymi są imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, siedziby i dostawy, numer NIP, numer telefonu, nazwa działalności gospodarczej, numer IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka– niniejsza Polityka prywatności.
 • Portal – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.big-kam.pl.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Użytkownik– osoba fizyczna korzystająca z Portalu, składająca zamówienia za pośrednictwem Portalu lub nabywająca towary od BIG-KAM.

 

 1. Administrator Danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu jest Adrian Drążek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BIG-KAM Adrian Drążek, adres: Rogoźnica, ul. Świdnicka nr 7A, 58-150 Strzegom, NIP: 8842700475, Regon: 022432797.

 

 1. Podstawy i cele przetwarzania

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez BIG-KAM jest niezbędność przetwarzania Danych o wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, polegających na:

 

 1. Przygotowaniu przez BIG-KAM oferty na rzecz Użytkownika, na jego wyraźne żądanie (zapytanie ofertowe przesłane za pośrednictwem formularza lub mailem),
 2. Ustalenie warunków umowy,
 3. Zawarcie i realizacja umowy,
 4. Świadczenie usług posprzedażowych.

 

W niektórych sytuacja podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez BIG-KAM może być prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), służący:

 1. Realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. Umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z BIG-KAM,
 3. Realizacji celów analitycznych i statystycznych, tj. w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości obsługi Portalu,
 4. Ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przez nimi,
 5. Prowadzeniu Marketingu bezpośredniego,
 6. Realizacji celów archiwizacyjnych,

 

Możemy również przetwarzać dane w celu przestrzegania stosownych przepisów prawa np. zakresie księgowym, rachunkowym, podatkowym i in. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Wreszcie, Twoje Dane osobowe możemy przetwarzać w celach określonych w wyrażonej zgodzie i na jej podstawie. Każdy Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem; odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Danych w celach określonych w zgodzie.

 

 1. Zakres przetwarzanych Danych osobowych

 

Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez BIG-KAM może się różnić w zależności od  działań podejmowanych przez Użytkowników w ramach funkcjonalności Portalu, przesłania przez nie zapytania ofertowego, otrzymania oferty i zawarcia umowy.

 

BIG-KAM przetwarza Dane Użytkowników korzystających z formularza kreatora worka udostępnionego na stronie internetowej Portalu lub kontaktujących się z BIG-KAM za pośrednictwem poczty e-mail w celu uzyskania oferty. W takim przypadku zbierane są następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,
 2. adres,
 3. numer kontaktowy,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. nazwa firmy,
 6. numer NIP.

 

W przypadku Użytkowników, którzy złożą zamówienie nabycia towaru BIG-KAM przetwarza ponadto następujące dane:

 1. Numer NIP (jeśli Użytkownik podał taki numer),
 2. numer rachunku bankowego,
 3. adres siedziby/doręczeń,
 4. nazwę firmy (jeśli Użytkownik podał nazwę firmy).

 

 

Jeśli BIG-KAM przetwarza Dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, to takie działanie dotyczy wszystkich Danych, które są niezbędne do tego celu, w tym w szczególności: imię i nazwisko, nazwa i miejsce prowadzonej działalności gospodarczej lub miejsce zamieszkania/siedziby (w zależności od prowadzenia działalności gospodarczej), NIP.

 

W przypadku, gdy do przetwarzania Danych zostaliśmy zobligowani na podstawie stosownych przepisów prawa, zakres przetwarzanych Danych wynika z tych przepisów i może w obejmować Dane analogiczne, do tych wskazanych powyżej.

 

Przetwarzanie Danych osobowych na podstawie udzielonej zgody dotyczy wyłącznie tych danych, które są niezbędne do osiągnięcia celów w niej określonych. Zakres tych danych może różnić się w zależności od celu.

 

 

 1. Okres przechowywania Danych osobowych

 

Dane związane z korzystaniem z Portalu przechowujemy przez okres 5 lat od ostatniego użycia Portalu.

 

W przypadku przetwarzania Danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, Dane są przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a w przypadku roszczeń, których można dochodzić przed sądem, przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów prawa termin do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (okres przedawnienia).

 

Przechowywanie Danych osobowych w związku z przetwarzaniem ich w celach analitycznych, statystycznych i innych związanych poprawą funkcjonowania Portalu, jak również zwiększenia jego bezpieczeństwa, trwa przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim Dane te są wykorzystywane. W zależności od celu okres ten może się różnić, jednak dokładamy wszelkich starań, aby Dane te były przechowywane w możliwie jak najkrótszym czasie, nie dłużej niż kilka miesięcy.

 

Dane osobowe przetwarzane w celu przestrzegania stosownych przepisów prawa np. zakresie księgowym, rachunkowym, podatkowym i innym są przez nas przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

 

Jeśli Twoje Dane osobowe przetwarzamy w celach określonych w zgodzie, Dane te są przechowywane w okresie niezbędnym do zrealizowania tych celów. Okres przechowywania może się różnić w zależności od celu i czasu potrzebnego na jego osiągnięcie. BIG-KAM zaprzestaje przetwarzania Danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

 

 1. Jakim podmiotom możemy udostępnić Dane

 

BIG-KAM udostępnia Dane wyłącznie podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi w zakresie dostawy towarów, podmiotom trzecim jeśli jest do tego zobligowany na podstawie przepisów prawa (np. na żądanie organów publicznych) lub jest to konieczne celem świadczenia usług Użytkownikom (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe oraz marketingowe) lub Użytkownik wyraził na to zgodę.

 

BIG-KAM nie przekazuje Danych osobowych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem Danych osobowych

 

Prawo dostępu do Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie tego, że przetwarzamy Twoje Dane osobowe, jak również uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach tych odbiorców, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Ponadto jesteś uprawniony do otrzymania od nas kopii przetwarzanych przez nas Twoich Danych osobowych.

 

Prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych (art. 16 RODO).

Masz prawo od sprostowania Twoich Danych osobowych, jeśli uznasz, że są one nieprawidłowe oraz do uzupełnienia Twoich Danych w przypadku, gdy są niekompletne.

 

Prawo usunięcia danych (art. 17 RODO).

Możesz żądać usunięcia przez nas Twoich Danych osobowych w przypadku, gdy:

– Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych; sprzeciw musi zostać uznany za zasadny w świetle RODO,

– Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  w niektórych przypadkach możemy wymagać, aby stan ten został ustalony na podstawie odpowiedniego orzeczenia lub decyzji organu.

 

Pomimo zgłoszonego przez Ciebie żądania usunięcia Twoich Danych osobowych, możemy przechowywać niektóre Dane osobowe niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jak również w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Przysługuje Ci uprawnienie do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych. Z uprawnienia tego możesz skorzystać, gdy:

– kwestionujesz prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, przy czym sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

– nie potrzebujemy już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich Danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy powoływane przez nas prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw zgłaszającego sprzeciw.

 

W przypadkach określonych w RODO ograniczenie to może jednak nie nastąpić (np. gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

W przypadku, gdy Twoje Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, jak również gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać Dane, które Ciebie dotyczą w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również przesłać te dane innemu administratorowi.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania Twoich Danych osobowych stanowią cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub interesów osoby trzeciej, jesteś uprawniony do złożenia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu dokonujemy analizy przedstawionej przez Ciebie szczególnej sytuacji w kontekście prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas Danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienie nie przysługuje jeśli przetwarzanie Danych wynika z konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(art. 77 RODO)

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku Polski będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz, że przetwarzanie Danych osobowych narusza RODO.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdym momencie możesz cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie przez nas Danych osobowych. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

 

 1. Pliki cookies i powiadomienia Web Push.

 

Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów statystycznych, usprawnienia działania Portalu oraz do celów marketingowych. Podstawą do wykorzystujemy zebranych w ten sposób Danych osobowych w celach marketingowych, jest uzasadniony interes Administratora. Warunkiem takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika na wykorzystanie plików cookie. Użytkownik może wyrazić taką zgodę poprzez odpowiednią konfigurację ustawień swojej przeglądarki. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii plików cookie oraz wyłączenie obsługi plików cookie.

 

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Portal będzie przesyłał do Ciebie powiadomienia WebPush. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez kliknięcie odpowiedniej ikonki w komunikacie przesłanym przez przeglądarkę internetową. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień WebPush.

 

 1. Marketing bezpośredni

 

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS lub inne), jego Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przesyłaniem takich informacji. W przypadku marketingu bezpośredniego podstawą przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, przy czym wysyłka informacji odbywa się w zakresie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

 

 1. Co robimy, aby Dane były bezpieczne

 

Dokładamy wielu starań, aby chronić Twoją prywatność. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas kwestią priorytetową. Dlatego wdrażamy i dopracowujemy szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych pozwalających je chronić. Nieustannie pracujemy nad nowymi metodami ich zabezpieczenia oraz ulepszamy dotychczasowe. Przetwarzamy jedynie te Dane, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz, w umożliwienia Ci korzystania z Portalu. Dzięki zastosowanym procedurom i politykom wewnętrznym mamy pewność, że Dane nie będą przekazywane niepowołanym podmiotom, a krąg podmiotów zaangażowanych w ich przetwarzanie jest jak najwęższy.

 

 1. W jaki sposób skontaktować się z nami oraz jak wykonywać swoje uprawnienia

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: Biuro@big-kam.pl Adres ten jest również właściwy w przypadku chęci skorzystania przez Ciebie z przysługujących Ci uprawnień, których przedmiotem jest przetwarzanie Danych osobowych.