Regulamin Big-Kam.pl

 

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Adrian Drążek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BIG-KAM Adrian Drążek, adres: Rogoźnica, ul. Świdnicka nr 7A, 58-150 Strzegom niniejszym ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz osób korzystających z portalu www.big-kam.pl.
 4. Regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344).
 5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom bezpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego odtworzenie, pobranie oraz utrwalenie (zapisanie).
 6. Podstawowym warunkiem korzystania z Portalu jest używanie urządzenia elektronicznego posiadającego dostęp do Internetu wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (koniecznie z włączoną obsługą skryptów JavaScript):
  • Chrome w wersji 16 lub nowszej,
  • Firefox w wersji 11 lub nowszej,
  • Internet explorer 11 lub nowszy
 7. Urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu winno być wyposażone w legalne i zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 8. Sprzedawca ma prawo zawiesić lub czasowo ograniczyć możliwość korzystania z Portalu lub jego części, w szczególności z powodu awarii, przerw technicznych lub innych przyczyn, w tym mających charakter niezależny od Sprzedawcy, na czas niezbędny do usunięcia ww. nieprawidłowości.

 

 1. Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

Kreator worka – udostępniony na Portalu formularz służący do składania zapytań ofertowych przez Użytkowników dotyczących Towarów w postaci worków big bag.

Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towarów na odległość na zasadach opisanych w Regulaminie.

Portal – strona internetowa www.big-kam.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną. Portal umożliwia m.in. kierowanie zapytań ofertowych obejmujących Towary.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą Przedsiębiorcą jest osoba, dla której czynności podejmowane za pośrednictwem Portalu są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą oraz posiadają dla niej charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Quasi-przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dla której czynności podejmowane za pośrednictwem Portalu nie posiadają charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną Big-Kam.pl”. Określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, warunki składania zapytań ofertowych dotyczących Towarów oraz procedurę zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

Sprzedawca – podmiot zawierający umowę sprzedaży Towarów z Nabywcą: Adrian Drążek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BIG-KAM Adrian Drążek, adres: Rogoźnica, ul. Świdnicka nr 7A, 58-150 Strzegom.

Towar – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę, w tym w szczególności worki typu big bag, worki na piasek i zboże lub inne pojemniki tkane z tworzyw sztucznych.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Przedsiębiorcą, Quasi-przedsiębiorcą lub Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez swojego przedstawiciela umocowanego do jej reprezentowania, która korzysta z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu na zasadach określonych Regulaminie.

 

 1. Obowiązywanie Regulaminu
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 roku.
 3. Złożenie zapytania ofertowego przez Użytkownika, w tym za pośrednictwem formularza zawartego na Portalu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Przed przystąpieniem do złożenia zapytania ofertowego każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami określonymi w Regulaminie.
 5. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Portalu. Sprzedawca może również przesłać stosowną informację bezpośrednio do Użytkownika.
 6. Każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią zmian w Regulaminie po dniu wejścia zmian w życie.
 7. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje Użytkownika od chwili wejścia zmian w życie z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
 8. Postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się do wszystkich procesów zawarcia umowy sprzedaży Towarów, co do których zapytania ofertowe zostały złożone po dacie wejścia w życie nowego Regulaminu wskazanej przez Sprzedawcę. Do procesów sprzedaży Towarów, co do których zapytania ofertowe zostały złożone przed dniem wejścia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu zastosowanie znajdą zapisy Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287) oraz innych ustaw.

 

 1. Zapytania ofertowe
 2. Użytkownik składa zapytanie ofertowe obejmujące Towary za pośrednictwem Kreatora worka udostępnionego na Portalu bądź pocztą elektroniczną, przekazując co najmniej następujące dane:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer kontaktowy,
  4. adres poczty elektronicznej.
 3. Składając zapytanie ofertowe Użytkownik podaje ponadto szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania, wybierając spośród parametrów udostępnionych przez Sprzedawcę lub określając te parametry we własnym zakresie, w tym w szczególności:
  1. wymiary pojedynczego Towaru,
  2. ilość Towarów,
  3. wymagane obciążenie Towarów,
  4. dodatkowe elementy Towarów takie, jak:
   1. klapy,
   2. kominy zasypowe,
 • kominy wysypowe,
 1. fartuchy zasypowe,
 2. fartuchy wysypowe,
 3. pasy wysypowe,
 • tkanina ażurową.
 • Wkłady foliowe.
 1. Użytkownik jest uprawniony, w ramach zapytania ofertowego, do wskazania oznaczenia jakie winno zostać umieszczone na Towarach poprzez zaznaczenie odpowiedniego wariantu w formularzu oraz przesłanie pliku zawierającego takie oznaczenie graficzne w formacie wymaganym przez Sprzedawcę (nadruki).
 2. Wraz z wysyłką oznaczenia graficznego (znaku towarowego lub innego) Użytkownik udziela Sprzedawcy nieodpłatnej licencji do korzystania z takiego oznaczenia graficznego (utworu) na potrzeby przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy. Licencja jest przyznawana nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji umowy.
 3. Szczegółowe informacje na temat wymiarów, dopuszczalnej kolorystyki oznaczenia oraz jego wielkości udostępnione są w Kreatorze worka.
 4. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika dodatkowych wymogów dotyczących Towarów Użytkownik jest zobowiązany zamieścić je w przeznaczonym do tego miejscu w Kreatorze lub w wiadomości mailowej worka pod rygorem przyjęcia, że Użytkownik nie zgłasza dodatkowych wymogów/komentarzy dotyczących Towaru.
 5. W celu złożenia zapytania ofertowego Użytkownik jest zobowiązany do wskazania danych wymaganych przez Sprzedawcę, w tym imienia i nazwiska, nazwy firmy (jeśli występuje), ulicy, kodu pocztowego, miasta, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 6. Użytkownik ma możliwość stworzenia kilku projektów Towarów w ramach jednego zapytania ofertowego.
 7. Wysyłka zapytania ofertowego następuję z chwilą kliknięcie przycisku oznaczonego: „Wyślij zapytanie”.
 8. Zapytanie ofertowe uznaje się za złożone z chwilą, gdy dotarło ono do Sprzedawcy za pośrednictwem Portalu lub wiadomości, tj. dotarło na serwer Portalu lub skrzynkę pocztową Sprzedawcy. Moment dotarcia oferty do Sprzedawcy jest uzależniony od szeregu czynników, w szczególności szybkości i stabilności łącza internetowego, oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik.
 9. Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego lub art. 66(1) § 1 Kodeksu cywilnego.
 10. Zapytanie ofertowe może być również składane drogą elektroniczną na adres: biuro@big-kam.pl.
 11. Składając zapytanie ofertowe Użytkownik jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do przygotowania oferty ujętych w ust. 2, 3 i 7 powyżej. W przypadku, gdy dla przygotowanie oferty konieczne jest podanie dodatkowych elementów Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ich ustalenia.

 

 1. Składanie oferty przez Sprzedawcę
 2. Sprzedawca przygotowuje ofertę sprzedaży Towarów niezwłocznie po otrzymaniu zapytania ofertowego.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przygotowania oferty sprzedaży Towarów bez podania przyczyny. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy na zapytanie ofertowe poczytuje się za odmowę przygotowania oferty sprzedaży Towarów.
 4. Sprzedawca przesyła Użytkownikowi ofertę sprzedaży Towarów drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. Oferta obejmuje m.in. następujące informacje:
  1. Nadawca,
  2. Adresat,
  3. Specyfikację Towarów,
  4. Ilość Towarów,
  5. Cenę jednostkową netto/brutto,
  6. Łączną cenę Towaru netto/brutto oraz wszelkich dodatkowych opłatach związanych z zawarciem i realizacją umowy,
  7. Koszty dostarczenia Towaru,
  8. Termin ważności oferty,
  9. Warunki oraz sposób realizacji płatności, termin płatności,
  10. Czas realizacji zamówienia,
  11. Sposób dostawy Towaru,
  12. Miejsce dostawy Towaru.
 6. W przypadku braku szczegółowych informacji w ofercie skierowanej do Użytkownika przyjmuje się, że:
  1. termin związania Sprzedawcy ofertą wynosi 21 dni od dnia jej wysłania do Użytkownika,
  2. termin płatności ceny wraz z kosztami transportu wynosi 14 dni od dnia zaakceptowania oferty przez Użytkownika,
  3. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 28 dni od dnia zaksięgowania łącznej ceny brutto wraz z kosztami transportu Towarów na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  4. Towar zostanie dostarczony do siedziby Nabywcy lub adresu wskazanego w treści zapytania ofertowego.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do odwołania oferty złożonej Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą lub Quasi-przedsiębiorcą do chwili złożenia zamówienia przez takiego Użytkownika.
 8. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Użytkownika dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Użytkownika wraz ze złożeniem mu oferty.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptuje oferty w terminie związania Sprzedawcy ofertą lub gdy nie dokona zapłaty w terminie wskazanym w umowie (po złożeniu zamówienia) Sprzedawca przestaje być związany ofertą, a umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą. W takich okolicznościach zarówno Użytkownik, jak i Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń.

 

 1. Zawarcie umowy
 2. Przed akceptacją złożonej oferty Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji treści oferty w zakresie jej zgodności z treścią złożonego zapytania ofertowego, w tym w szczególności w zakresie zgodności Towaru opisanego w ofercie z treścią złożonego zapytania ofertowego.
 3. Akceptacja oferty następuje w formie elektronicznej poprzez przesłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, z którego wysłana została oferta lub na adres: biuro@big-kam.pl o treści „akceptuję ofertę” i wskazania numeru oferty lub przy użyciu innych wyrażeń oznaczających przyjęcie (akceptację) oferty lub poprzez zapłatę przez Użytkownika całości ceny i kosztów zamówienia wskazanych w ofercie.
 4. Oferta może zostać przyjęta wyłącznie w całości i bez zastrzeżeń. Użytkownikowi nie przysługuj uprawnienie do modyfikacji oferty. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Sprzedawca nie zaakceptował kontroferty lub oferty złożonej przez Użytkownika.
 5. Z chwilą akceptacji oferty przez Użytkownika między Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta warunkowa umowa sprzedaży pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez Użytkownika ceny Towaru brutto oraz wraz z kosztami transportu w terminie wskazanym w treści oferty, na zasadach określonych w ofercie oraz niniejszym Regulaminie.
 6. Po przyjęciu przez Sprzedawcę oświadczenia Użytkownika o akceptacji oferty Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy drogą elektroniczną.
 7. Najpóźniej wraz z dostawą Towaru Nabywca otrzymuje dokument księgowy w postaci faktury VAT dotyczący zawartej transakcji.
 8. Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy na Towary inne niż dostępne za pomocą Kreatora worka poprzez złożenie zapytania ofertowego za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Sprzedawca prześle niezwłocznie ofertę obejmującą Towary będące przedmiotem zainteresowania Użytkownika. W pozostałym zakresie do oferty oraz procesu zawierania umowy stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 9. Przyjmując ofertę złożoną przez Sprzedawcę Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez Adriana Drążka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BIG-KAM Adrian Drążek, adres: Rogoźnica, ul. Świdnicka nr 7A, 58-150 Strzegom, NIP: 8842700475. Adresem do wysyłki faktur drogę elektroniczną będzie adres wskazany przez Użytkownika w zapytaniu ofertowym.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną może zostać wycofane, w następstwie czego Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Nabywcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

 

 1. Realizacja umowy i dostawa towaru
 2. Płatność za Towar następuje na rachunek bankowy wskazany w ofercie w terminie w niej określonym, o ile nic innego nie wynika z treści oferty.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty całości ceny brutto oraz kosztów transportu Towaru i pozostałych kosztów wskazanych w ofercie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym w treści oferty lub wynikającym z niniejszego Regulaminu.
 5. O poszczególnych etapach realizacji zamówienia Nabywca będzie informowany drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail.
 6. Zamówione Towary dostarczane są w sposób wskazany w treści oferty:
  1. przesyłka nadana za pośrednictwem firmy kurierskiej (przewidywany termin dostawy towaru wynosi 2-3 dni robocze),
  2. odbiór przedmiotu umowy osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Ze względu na zastosowaną technologię produkcji Towaru oraz fakt, że Towar jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Nabywcy oraz służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ostateczne wymiary Towaru mogą różnić się od wymiarów podanych w treści zapytania ofertowego i oferty, jednak nie więcej niż +/- 3 cm na każdym wymiarze.
 8. W przypadku, gdy Nabywca nie odbierze towaru od kuriera lub innego podmiotu realizującego dostawę, co skutkować będzie zwrotem Towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca może wedle swojej woli przesłać Towar ponownie na wskazany przez Nabywcę adres pod warunkiem uiszczenia przez niego kosztów ponownej przesyłki lub odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 120 dni od dnia, w którym Towar został zwrócony Sprzedawcy.
 9. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Użytkownikowi oświadczenia woli o odstąpieniu. Zwrot wpłaconych przez Nabywcę środków nastąpi niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność po potrąceniu przez Sprzedawcę kosztów dostawy oraz zwrotu Towaru.

 

 1. Odstąpienie od umowy
 2. Nabywca będący Konsumentem lub Quasi-przedsiębiorcą jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument, Quasi-przedsiębiorca lub inna wskazana przez nich osoba (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie Towaru. W przypadku sprzedaży wielu Towarów w ramach jednej transakcji termin ten liczony jest od dni wejścia w posiadanie ostatniego z Towarów.
 4. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Biuro@big-kam.pl Nabywca może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod tym adresem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w tym w szczególności w przypadku Towarów zamówionych za pośrednictwem Kreatora worka;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. Sprzedawca zwraca uwagę, że Towary, które są zamawiane za pośrednictwem Kreatora worka lub wiadomości e-mail mają co do zasady charakter nieprefabrykowany, i są wyprodukowane ściśle według specyfikacji Nabywcy oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W sytuacji, gdy Towar będący przedmiotem zamówienia posiada takie cech uprawnienie do odstąpienia od umowy nabycia Towarów może być wyłączone.
 8. Nabywca jest zobowiązany zwrócić Towary Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar Nabywca powinien zwrócić go na adres siedziby Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu proponowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia Towaru.
 11. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Nabywcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, o ile Sprzedawca nie zaproponował Nabywcy, że sam odbierze Towar.
 13. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. W związku z odstąpieniem od umowy Sprzedawca dokona korekty stosownych dokumentów księgowych odzwierciedlających dokonaną transakcję. Dokumenty te zostanę dostarczone Nabywcy niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 15. Towar zwracany w formie przesyłki pobraniowej (płatność przy odbiorze) nie będzie przyjmowany przez Sprzedawcę.

 

 

 1. Reklamacje i odpowiedzialność za Towar
 2. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących sposobu działania Portalu i świadczenia usług za jego pośrednictwem. Nabywca jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących zgodności Towaru z umową oraz sposobu wykonania umowy.
 3. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres biuro@big-kam.pl lub pisemnie na adres BIG-KAM Adrian Drążek, adres: Rogoźnica, ul. Świdnicka nr 7A, 58-150 Strzegom.
 4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca sugeruje, aby reklamacja zawierała następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika lub Nabywcy (imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  3. opis żądania Użytkownika/Nabywcy,
  4. przedstawienie dowodu zakupu Towaru (paragon, faktura VAT, potwierdzenie przelewu lub inne) w przypadku reklamacji dotyczących zgodności Towaru z umową.
 5. Jeżeli dane lub informacje podane w treści reklamacji wymagają uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Użytkownika/Nabywcy o ich uzupełnienie we niezbędnym zakresie. Użytkownik/Nabywca zostanie poinformowany o tym w jaki sposób należy uzupełnić dane lub informacje w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Sprzedawca w tym terminie powiadomi Użytkownika lub Nabywcę składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Informacje te zostaną przekazane drogą, w której Użytkownik złożył reklamację.
 7. Towary oferowane przez Sprzedawcę nie są objęte gwarancją.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Nabywca winien sprawdzić stan opakowania (przesyłki). W szczególności należy zwrócić uwagę na uszkodzenia, rozerwania opakowania oraz stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Powyższe zapisy nie wyłączają odpowiedzialności Sprzedawcy względem Nabywców będących Konsumentami lub Quasi-przedsiębiorcami określonej w odrębnych przepisach prawa.
 10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Nabywcy będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży Towarów używanych odpowiedzialność Sprzedawcy względem Nabywców będących Konsumentami jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru Nabywcy.
 11. W przypadku sprzedaży Towarów na rzecz Przedsiębiorców i Quasi-przedsiębiorców odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową (rękojmia) zostaje wyłączona. Ponadto w przypadku sprzedaży Towarów na rzecz Przedsiębiorców Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy
 12. W stosunku do nabywców będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym podmiotów świadczących usługi przewozowe, usługi internetowe i inne.
 13. Nabywca będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Towaru) i zgłoszenia Sprzedawcy wszelkich zastrzeżeń w powyższym terminie. Nabywca będący Przedsiębiorcą, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na takie zastrzeżenia w przypadku sporu.
 14. W przypadku sprzedaży Towarów na rzecz Nabywców będących Przedsiębiorcami ciężary związane z Towarem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Nabywcę z chwilą z chwilą powierzenia Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej). W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej) w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu do chwili wydania go Nabywcy. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

 

 1. Działania nieuprawnione
 2. Za działanie nieuprawnione będą uważane wszelkie czynności polegające na:
  1. destabilizacji działania Portalu, utrudniające korzystanie z niego lub jego zawartości;
  2. korzystaniu z robaków, botów i innego oprogramowania negatywnie wpływającego na działanie Portalu lub Sprzedawcy,
  3. przesyłaniu za pośrednictwem Kreatora worków wirusów, koni trojańskich i innego złośliwego oprogramowania.
 3. Sprzedawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do funkcjonalności Portalu (w tym Kreatora worków) w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu w szczególności podejmuje działania nieuprawnione.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu, w tym przekazanych za pośrednictwem Kreatora worka lub w związku ze składaniem zamówienia jest Adrian Drążek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BIG-KAM Adrian Drążek, adres: Rogoźnica, ul. Świdnicka nr 7A, 58-150 Strzegom.
 3. Dane przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jedna warunkuje przesłanie Użytkownikowi oferty oraz zawarcie umowy sprzedaży Towaru.
 5. Dokładne informacje na temat przetwarzania danych Użytkowników i ich uprawnień z tym związanych, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod tym linkiem.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może zostać złożone Sprzedawcy w dowolny sposób, w tym drogą mailową na adres: biuro@big-kam.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Rozwiązanie takiej umowy następuje z zachowaniem 7dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą będącym Konsumentem lub Quasi-przedsiębiorcą będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą będącym Przedsiębiorcą będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Nabywcy będący Konsumentami mają możliwość poddania sporów wynikłych w związku z zawartą umową pod rozstrzygnięcie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.